Algemene voorwaarden

Onder opdrachtnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden, hierna a.v. te noemen, verstaan BOUTRONIC BV gevestigd en kantoorhoudende te 2691 GT 's-Gravenzande aan de Edisonstraat 24.


Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1 Deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst van goederen en/of diensten tussen opdrachtnemer en een koper, hierna te noemen opdrachtgever, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze a.v. kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige voorwaarden.
1.3 Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
1.4 De opdrachtgever, aan wie eenmaal deze voorwaarden ter hand zijn gesteld, wordt geacht van de toepasselijkheid ervan op de hoogte te zijn.

Artikel 2. Aanbiedingen.
2.1 De door opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc. van de juistheid waarvan de opdrachtnemer mag uitgaan. De inhoud van de folders, brochures etc. binden de opdrachtnemer niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3. Overeenkomsten.
3.1 Overeenkomst met ondergeschikte personeelsleden van de Opdrachtnemer binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemer en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4. Meerwerk en gewijzigde overeenkomst.
4.1 Indien partijen overeenkomen dat de te leveren zaken worden uitgebreid of gewijzigd, dan gaat de opdrachtgever akkoord met de wijziging van het tijdstip van beëindiging van de diensten. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hierover direct verwittigen. Opdrachtnemer heeft dan haar recht haar prijs aan te passen. Indien voor de zaken een vaste prijs is afgesproken, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever tevoren hierover inlichten, wanneer de prijs wordt beïnvloed.

4.2 Opdrachtnemer is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of de bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 5. Monsters, modellen en voorbeelden.
5.1 Als opdrachtnemer een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschied dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Artikel 6. Prijs
6.1 Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2 In geval van de door de opdrachtnemer schriftelijke annulering of wijziging der opdracht is opdrachtnemer gerechtigd daaruit alle voortvloeiende kosten -berekend naar redelijkheid en billijkheid- aan opdrachtgever in rekening te brengen.
6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend conform verstrekte prijsopgave.
6.4 Indien opdrachtnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is deze niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs; opdrachtnemer mag kleine prijsverhogingen in de aanneemsom doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7. Betaling.
7.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen netto na factuurdatum, zonder enige korting, tenzij anders overeengekomen.

7.2 In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, terstond opeisbaar. Opdrachtnemer is dan gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten. Opdrachtgever is dan zonder nader ingebrekestelling tevens verschuldigd:
- een rente van 1,5% per maand vanaf de vervaldatum;
- alle kosten die de opdrachtnemer moet maken om zijn vordering te incasseren;
- de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 40 euro, per factuur.

7.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen streken steeds te afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan , zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. Indien opdrachtnemer het faillissement aanvraagt is opdrachtgever tevens de dan gemaakte kosten verschuldigd.
7.5 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daar aanleiding toe geeft, kan opdrachtnemer nadere zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever te verlangen, bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 8. Uitvoering van de ontwikkeling en productie.
8.1 Opdrachtnemer zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk gemaakte afspraken en procedures.
8.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan opdrachtnemer de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9. Rechten van opdrachtnemer en opdrachtgever
9.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, apparatuur of andere materialen (bijv: ontwerpen, rapporten, tekeningen offertes, analyses, documenten etc.) die door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer of diens licentiegevers, en opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, een en ander tenzij in een door leverancier en opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.2 Opdrachtnemer is ermee bekend dat de geleverde zaken vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de opdrachtgever bevatten en opdrachtnemer verbindt zich deze zaken geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
9.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
9.4 Het is opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.

Artikel 10. Levering.
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn opgegeven levertijden slechts te beschouwen als indicatie en niet als fatale datum; en geschied levering af fabriek. De levertijd gaat in wanneer alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, tekeningen etc. in het bezit zijn van de opdrachtnemer. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke door de opdrachtnemer afgegeven data worden overschreven.
10.2 Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen omtrent beëindiging, aansprakelijkheid en vrijwaring. opdrachtgever dient dan wel schriftelijk een ingebrekestelling te hebben gestuurd.
10.3 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. De zaken worden geacht te zijn aanvaard na oplevering. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Opdrachtnemer heeft het recht om een maand na de ter beschikking stelling van de zaken deze -na voorafgaande ingebrekestelling- voor en namens de opdrachtgever te (doen) verkopen onder aftrek van de aan opdrachtnemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.
10.4 Het is opdrachtnemer toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarden heeft. Indien in gedeelten wordt geleverd, is opdrachtnemer bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
10.5 Het risico van de zaken gaat op de opdrachtgever over op het moment van afleveren. Toepasselijkheid van artikel 7:9 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.
11.1 De door opdrachtgever geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de koper integraal alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, als ook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden verschuldigde prestaties.
eventuele vorderingen wegens niet-nakomen door de koper van zodanige koopovereenkomst(en). Het is de opdrachtgever niet geoorloofd zich op een retentie recht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te compenseren met de door hem verschuldigde prestaties

11.2 Zolang de eigendom van de zaken nog niet op de opdrachtgever is overgegaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd op de zaken enig (beperkt) recht noch een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen; hij verplicht zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen of doen gelden om opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
11.3 Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaald.
11.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken die aan haar toebehoren, zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De opdrachtgever machtigt opdrachtnemer reeds nu voor als dank om daartoe de bij of voor de opdrachtgever in gebruik zijnde ruimten te betreden. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffen van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag. (PER DAG)

Artikel 12. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming.
12.1 De opdrachtgever heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering. opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij de opdrachtnemer ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 7 dagen na aflevering van de goederen nadat opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken waarbij hij aan opdrachtnemer schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het heeft geconstateerd.

12.2 Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
12.3 Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is de opdrachtgever niet gerechtigd zaken aan opdrachtnemer retour te zenden.
12.4 Klacht over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 13. Garantie
13.1 Opdrachtnemer garandeert dat gedurende een termijn van een jaar na aflevering geen gebreken in de geleverde zaken zullen voordoen, rechtstreeks of overwegend als indirect gevolg van ondeugdelijk materiaal en/of onvoldoende constructie of bewerking. Dergelijke gebreken aan de geleverde zaken zullen door de opdrachtgever op straffe van verval van recht op garantie binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan opdrachtnemer moeten worden medegedeeld. opdrachtnemer zal dergelijke gebreken kosteloos herstellen. De opdrachtnemer kan ook te zijner keus de zaak vervangen.

13.2 De aanspraken van de opdrachtgever op garantie vervallen indien:
- de zaken onoordeelkundig of voor een ander doel dan de kennelijke bestemming zijn gebruikt;
- de gebruiksaanwijzing en/of onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd;
- de opdrachtgever zelf reparaties aan de zaken verricht en/of heeft verricht en/of wijzigingen in de zaak aanbrengt en/of heeft aangebracht, of de reparaties en/of wijzigingen door derden heeft laten verrichten en/of laat verrichten en/of heeft laten aanbrengen en/of laat aanbrengen;
- de opdrachtgever anders zins schuld aan het gebrek van de zaken heeft, waaronder begrepen: a) de situatie dat het gebrek wordt veroorzaakt door de afwezigheid of aanwezigheid van eigenschappen of specificaties van de zaken, die op last van de opdrachtgever door opdrachtnemer in de zaken zijn geïmplementeerd c.q. verwerkt; en b) de situatie dat de zaken worden gebruikt onder andere omstandigheden dan opgegeven door de opdrachtgever.

13.3 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud blijven buiten de garantie.
13.4 Zaken of onderdelen daarvan, die in gevolge garantie worden vervangen, worden daardoor het eigendom van opdrachtnemer.
13.5 De garantie termijn wordt na garantie reparaties niet verlengd.

Artikel 14. Ontbinding.
14.1 De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer omstandig heden ter kennis komen die hem goede grond  geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
- indien opdrachtnemer de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
- in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever. In de genoemde gevallen is de opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen. Opdrachtnemer zal wegen deze ontbinding nimmer tot enige schade vergoeding gehouden zijn.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring.
15.1 Opdrachtnemer aanvaard wettelijke verplichtingen tot schade vergoeding voor zover dit uit dit artikel blijkt.
15.2 In geval van toerekenbaar tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schade vergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Opdrachtnemer is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade aan dieren en/of gewassen met inbegrip van de daaruit vloeiende schade.
15.3 De door opdrachtnemer te betalen schadevergoeding wegens toerekenbaar tekortkoming in nakoming van de overeenkomst zal in geen geval m er bedragen dan 50% van de op grond van de overeenkomst door opdrachtnemer aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (ex B.T.W.). De door de opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
15.4 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan het werk en/of derden voor zover ontstaan door grove schuld van opdrachtnemer of van hen die door opdrachtnemer te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
15.5 In geval van onrechtmatige daad van opdrachtnemer, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor opdrachtnemer rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade wanneer deze is ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 1100.000,00 euro per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
15.6 Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid voor schade wegens onrechtmatige daad, anders dan ontstaan door opzet of grove schuld uitdrukkelijk uit. Indien en voor zover op het bovenstaande geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs (ex B.T.W.) die tussen partijen is bedongen bij de overeenkomst in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van de schade, doch nooit meer dan 1100.000,00 euro.
15.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schade vergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gemeld.
15.8 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade die laatste mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde goederen of diensten.

Artikel 16. Overmacht.
16.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd is als geval van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar grove opzet of schuld, noch krachtens wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 17. Bevoegde rechter/toepasselijk recht.
17.1 Op elke overeenkomst c.q. rechtsbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar opdrachtnemer bevoegd is. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de opdrachtnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.